Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικές Υπηρεσίες

Η Σχολή, ως Ν.Π.Δ.Δ., διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Διευθυντικό Στέλεχος. Από τον Ιούλιο του 2020 Διευθυντής της Σχολής είναι ο Δάφνις Κόκκινος.

Το προσωπικό της Σχολής αποτελείται από το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαρτίζεται από το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό απαρτίζεται από τους μόνιμους υπαλλήλους.

Η Γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στην οδό Ομήρου 55, 10672, Αθήνα.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Ρήγος

Χορογράφος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βικτωρία Ζυγούρου – Καρτάλη

Επικοινωνιολόγος – Υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δάφνις Κόκκινος

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Νικόλαος Ξανθούλης

Παναγιώτης Σταυρόπουλος

Ελένη Τζάνου