01.02.2019
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)